N.R.B.A

M.C.M

EXEMPT1

U.S.D

A.S.B.G

N.R.B.O.D

S.A.B

A.R.B.Z

EXEMPT2

EJBBA

A.B.B

J.S.S
تذكير رقم 03بالبيان الأول المنشور بتاريخ 01/09/2021 : تحضير الموسم الكروي 2021 - 2022
écrit le: 13 octobre 2021 à 15:11

تذكير رقم 03بالبيان الأول المنشور بتاريخ 01/09/2021 :
تحضير الموسم الكروي 2021 - 2022

ملفات التحميل 2021 - 2022 :

 

 

Documents à télécharger 2021-2022

 Dossier d'engagement 2021-2022....................................

 Dossier Médical PCMA Joueurs Amateurs........................

 Certificat Médical d'Aptitude...............................................

 DECLARATION SUR L'HONNEUR D’ABSENCE DE SYMPTOMES COVID-19............

 ِRappel N°03 du 1er Communiqué de la LRFB.......

    Tous droits réservés © 2016 - 2021 Ligue Régionale de Football - Batna.